اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
تصویر مدیر
 
نام رئیس اداره: سید علی میرجاویدکار
 
سمت: رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
 
مدرک تحصیلی: کارشناس شیلات و محیط زیست
 
شماره تماس: 9-34411126 -026 داخلی 234
 
آدرس پست الکترونیک: A.mirjavidkar@alborzagri.ir
 
 
  

مشخصات همکاران اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

آدرس پست الکترونیک

1

بهروز آوی

کارشناس پیش بینی - پیگیری و هشدار

ـ

(234) 34411126-9


 

شرح وظایف اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

 

1- ایجادهماهنگی و پیگیری امورتدوین واجرای برنامه ، تأمین و جذب منابع مالی و اعتباری و ارزیابی عملکرد برنامه های مـرتبط بـامدیریت کاهش مخاطرات و بحران بخش کشاورزی درکلیه زیربخشها و واحدهای سازمانی بخش کشاورزی مستقر درسطح استان

2- برنامه ریزی و همـاهنگی لازم جهـت اسـتفاده بهینـه از ظرفیـتهـای سـازمان جهادکشـاورزی و دسـتگاه هـای وابسـته و سـایردستگاههای فرابخشی استانی در مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان

3- نیازسنجی ، تدوین واجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، و فرهنگی برای کارکنان وبهره برداران به منظور ارتقای دانش و فناوری مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان

4- برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری تمرینها و مانور در استان به منظور افزایش آمادگی و مقابله در مدیریت خطرپذیری و بحـران بخش کشاورزی استان

5- پیگیری تهیه و اجرای طرح های جامع مدیریت خطر پذیری مخاطرات بخش کشاورزی استان

6- تعیین اولویتها و ضوابط اجرایی لازم در خصوص توزیع اعتبارات و امکانات مربوط بـه پیشـگیری، آمـادگی، مقابلـه و بازسـازی وبازتوانی آسیبهای ناشی از انواع مخاطرات در بخش کشاورزی استان

7- ایجاد هماهنگی به منظور بهره گیری از ظرفیت مراکز و مجامع تخصصی مربوطه جهت مدیریت خطرپذیری و بحران بخش کشاورزی استان

8- مشارکت فعال در کلیه امور مرتبط با نظام مدیریت بحران استان و پیگیری اجرای مصوبات مربوط به بخش کشاورزی .

9- انجام امور دبیرخانه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی اسـتان

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/17
تعداد بازدید:
2064
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal